Algemene voorwaarden

Artikel 1
Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
1. Opdrachtnemer: MDI Bouwadvies & Onderhoud
2.Opdrachtgever/cliënt: De natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die MDI Bouwadvies & Onderhoud opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

 

Artikel 2

Toepasselijkheid
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door Opdrachtnemer met cliënt zijn aangegaan ter zake van door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden.
2.Onder werkzaamheden worden verstaan alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht dan wel behoren te worden verricht, een en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
3.Aan de algemene voorwaarden van cliënt komt voor de met Opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer.
4.Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten tussen cliënt en een met Opdrachtnemer verbonden en door cliënt met goedvinden van de Opdrachtnemer ter uitvoering van een opdracht ingeschakelde rechtspersoon.
5.Van de algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien zulks schriftelijk en uitdrukkelijk tussen Opdrachtnemer en cliënt is overeengekomen.

6.Eventuele eerdere voorwaarden van de Opdrachtnemer of haar rechtsvoorgangers, worden door deze algemene voorwaarden vervangen.
7. De opdracht wordt door Opdrachtnemer uitgevoerd met inachtneming van de voor Opdrachtnemer en voor de uitvoerende personen geldende wet- en regelgeving waaronder gedrags- en beroepsregels. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot enig handelen of nalaten dat met de hiervoor bedoelde regels strijdig of onverenigbaar is.

 

Artikel 3
Aanvang en duur van de overeenkomst
1.Een overeenkomst komt tot stand nadat Opdrachtnemer een door cliënt gegeven opdracht heeft aanvaard.
2.De overeenkomst wordt schriftelijk vastgelegd. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

 

Artikel 4
Beëindiging van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst met cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen, onder meer indien:
– cliënt een of meer van de overeengekomen betalingstermijnen niet nakomt, dan wel anderszins in gebreke blijft;
– door derden beslag wordt gelegd op zaken en/of vermogensrechten van cliënt;

–  cliënt in staat van faillissement is verklaard;

–  cliënt surseance van betaling heeft aangevraagd;
– cliënt overlijdt, dan wel indien cliënt een rechtspersoon is, wanneer deze rechtspersoon wordt ontbonden.

2.Van de beëindiging van de overeenkomst wordt door Opdrachtnemer schriftelijk aan cliënt mededeling gedaan.
3. Bij beëindiging van de overeenkomst is cliënt gehouden aan Opdrachtnemer te vergoeden:
– de kosten die Opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt;
– de kosten die Opdrachtnemer ter beëindiging van de overeenkomst heeft gemaakt;
– de schade die Opdrachtnemer lijdt ten gevolge van de beëindiging van de overeenkomst.

 

Artikel 5
Uitvoering van de werkzaamheden
1.Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting ten aanzien van de werkzaamheden die met cliënt zijn overeengekomen. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de door cliënt verstrekte opdracht wordt uitgevoerd.

2.Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren zonder kennisgeving daarvan aan cliënt, indien dit naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk is.
3. Indien cliënt aan Opdrachtnemer verzoekt meer werkzaamheden te verrichten dan tussen hen is overeengekomen, kan daartoe een nieuwe, dan wel een aanvullende overeenkomst worden gesloten.

 

Artikel 6

Opleveringstermijn:
1.De gegeven opleveringstermijnen berusten steeds op een schatting, door de aard van de werkzaamheden zijn opleveringstermijnen nimmer tevoren vast te stellen.
2.Overschrijding van de opleveringstermijn, anders dan in gevallen van opzet of grove schuld van opdrachtnemer, geeft opdrachtgever nimmer het recht om schadevergoeding van opdrachtnemer te vorderen of een korting op opdrachtnemer toekomende bedragen toe te passen.
3.Schade aan derden toegebracht ten gevolge van overschrijding van opleveringstermijnen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 7
Gegevens cliënt
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
2.Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat Opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
3.Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
4.De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 8
Geheimhouding
1.Opdrachtnemer is verplicht geheimhouding te betrachten tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. De geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard, die door cliënt aan Opdrachtnemer ter beschikking is gesteld alsmede de na verwerking van deze informatie verkregen resultaten.
2.De geheimhoudingsplicht geldt niet indien en voor zover geheimhouding strijdig is met het belang van cliënt of met een wettelijke verplichting van Opdrachtnemer.
3.Opdrachtnemer is gerechtigd de opdracht en de naar aanleiding daarvan verkregen resultaten aan te wenden voor voorlichtings-doeleinden, voor zover de opdracht en/of de resultaten zodanig worden bewerkt dat zij niet zijn te herleiden tot cliënt

 

Artikel 9
Overmacht
1.Indien Opdrachtnemer haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig, dan wel niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, worden deze verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Opschorting van de verplichtingen vindt niet plaats wanneer voortzetting van de overeenkomst redelijkerwijs niet van cliënt verlangd kan worden en deze de overeenkomst opzegt.
2.Als een niet aan Opdrachtnemer toerekenbare oorzaak wordt onder andere aangemerkt de situatie waarin een opdracht is gebaseerd op beleidsvoornemens van de overheid, op wet- en regelgeving die op het moment van uitvoering van de opdracht nog niet (volledig) tot stand is gekomen, dan wel op wet- en regelgeving waarvan de uitleg op het moment van uitvoering van de opdracht nog niet (volledig) voor Opdrachtnemer kenbaar was.

 

Artikel 10
Tariefstelling
1. Opdrachtnemer stelt jaarlijks per 1 januari de door haar gehanteerde tarieven vast de door Opdrachtnemer vastgestelde tarieven zijn bindend voor cliënt.

2.Tenzij blijkens de opdrachtbevestiging nadrukkelijk anders tussen partijen is overeengekomen, zijn de door Opdrachtnemer gehanteerde prijzen en tarieven exclusief belastingen en heffingen.

 

Artikel 11
Betaling
1. Het door cliënt te betalen bedrag, zo nodig vermeerderd met
3.verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, en inclusief de eventueel verschuldigde belastingen, wordt per maand/kwartaal/jaar, dan wel na volbrenging van de werkzaamheden aan cliënt in rekening gebracht. Opdrachtnemer is bevoegd ter zake van haar werkzaamheden voorschotdeclaraties in rekening te brengen.
2.Betaling van het factuurbedrag dient te geschieden binnen 21 dagen na de factuurdatum door middel van een storting ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen Nederlandse bankrekening.
3.Cliënt is van rechtswege in verzuim indien door hem niet binnen bovengenoemde termijn of binnen een nader tussen partijen overeengekomen termijn is betaald. Zonder dat nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, is cliënt over het bedrag ter zake waarvan hij in verzuim is, wettelijke rente verschuldigd vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening.
4.Alle kosten die zijn ontstaan als gevolg van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incasso van de vordering van Opdrachtnemer, komen voor rekening van cliënt.

5.Bij betaling aan Opdrachtnemer kan door cliënt geen beroep worden gedaan op korting, compensatie, inhouding, schuldvergelijking of opschorting.

6.Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten totdat cliënt alle opeisbare vorderingen van Opdrachtnemer heeft voldaan. Onder de op te schorten verplichtingen worden tevens begrepen de afgifte van bescheiden en/of andere gegevens of zaken aan cliënt dan wel aan derden.

7. Opdrachtnemer behoudt zich het eigendom voor van alle door haar geleverde zaken en ideeën, totdat cliënt aan al zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.
8.Indien Opdrachtnemer haar werkzaamheden verricht in opdracht van meerdere cliënten gezamenlijk, is ieder van deze cliënten hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, voor zover de nota betrekking heeft op werkzaamheden ter uitvoering van de gezamenlijke opdracht.

 

Artikel 12
Klachten
1.Klachten met betrekking tot de opdrachtbevestiging dienen direct na ontvangst schriftelijk bij Opdrachtnemer te worden ingediend. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden, de geleverde prestaties en/of het factuurbedrag dienen binnen 14 dagen na uitvoering van de werkzaamheden, dan wel binnen 14 dagen na kennisgeving daarvan aan cliënt, schriftelijk bij Opdrachtnemer te worden ingediend, tenzij cliënt aantoont dat het gebrek redelijkerwijs niet eerder door hem kon worden ontdekt. In het laatste geval moet de klacht schriftelijk worden ingediend binnen 14 dagen nadat de tekortkoming is ontdekt.
2.Klachten als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, schorten de betalingsverplichtingen van cliënt niet op.
3.Opdrachtnemer treft na ontvangst van de klacht zo spoedig mogelijk de naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen ter opheffing of ter beperking van de klacht. indien de klacht naar haar oordeel gegrond is.
4.Wanneer Opdrachtnemer de klacht van cliënt ongegrond acht, stelt zij cliënt daar onder opgaaf van redenen, schriftelijk van in kennis.

 

Artikel 13
Aansprakelijkheid
1.Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Hierbij is sprake van een inspanningsverbintenis. Indien een fout wordt gemaakt doordat de Opdrachtgever hem onjuiste, onvolledige, of onrechtmatige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een wezenlijke fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden
2.Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order maximaal 12 maanden voorafgaand aan de tekortkoming, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3.Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, die op welke wijze dan ook verband houdt met de werkzaamheden van Opdrachtnemer, dan wel daardoor is veroorzaakt. Onder indirecte schade wordt mede begrepen stagnatie in de normale gang van zaken in de onderneming van cliënt.

4.Opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van bescheiden en/of gegevens tijdens of in verband met vervoer dan wel verzending daarvan, ongeacht of dit vervoer of deze verzending geschiedt door of namens cliënt, Opdrachtnemer of derden.
5. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om de door haar, dan wel cliënt te lijden schade te beperken of ongedaan te maken.
6.Cliënt vrijwaart Opdrachtnemer voor schade aan derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangt.
7. Cliënt is aansprakelijk voor schade aan Opdrachtnemer of haar eigendommen of aan door Opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, die wordt veroorzaakt tijdens het verblijf op het terrein van client in verband met de overeenkomst. Cliënt is niet aansprakelijk voor voormelde schade wanneer de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of de door haar ingeschakelde derden.

 

Artikel 14
Eigendom en auteursrechten
1.Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde de industriële en intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot producten van de geest en/of de resultaten die Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met cliënt gebruikt of gebruikt heeft.

2.Het is cliënt verboden de in het eerste lid bedoelde producten, waaronder begrepen werkwijzen, adviezen en (model)contracten, te vermenigvuldigen, te openbaren en/of te exploiteren. Bedoelde producten mogen slechts aan derden ter hand worden gesteld wanneer dit geschiedt ter verkrijging van een deskundig oordeel van derden omtrent de (uitvoering van de) werkzaamheden van Opdrachtnemer.

 

Artikel 15
E-mail en internetgebruik
1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen door middel van elektronische post (e-mail) met elkaar communiceren. Aan het gebruik van e-mail en internet kleven echter risico’s, zoals (maar niet beperkt tot) vervorming, vertraging, onderschepping, manipulatie en virussen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit uit het gebruik van e-mail en/of internet. In geval van twijfel omtrent de inhoud of verzending van e-mail zijn de data- uittreksels uit de computersystemen van Opdrachtnemer bepalend.

 

Artikel 16
Vertrouwelijkheid, bewaring en eigendom van het dossier
1.Opdrachtnemer houdt ter zake van de opdracht een dossier aan. Opdrachtnemer neemt passende maatregelen om de vertrouwelijkheid en veilige bewaring van het dossier te waarborgen en de dossiers te bewaren gedurende een periode die voor een goede beroepsuitoefening aanvaardbaar is en die in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen en beroepsregels inzake bewaartermijnen. De dossiers zijn eigendom van Opdrachtnemer.

 

Artikel 17
Geschillen
1.Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2.Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, vallen onder de exclusieve competentie van de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer is gevestigd.
3.Partijen zullen pas dan een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 18
Vindplaats en wijziging voorwaarden
1.Deze algemene voorwaarden zijn niet gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
2.De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website www.mdibao.nl.
3.Van toepassing zijn steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de Opdrachtnemer.
4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Handelsregister:  63446421

BTW nummer:    NL 17774.660.30B02